We take your privacy seriously!

rules

Me võtame Teie privaatsust tõsiselt!

 
 

Isikuandmete töötlemise tingimused

Panel.ee teenuse isikuandmete vastutav töötleja on Norstat Eesti AS (Tartu mnt 43/Kreutzwaldi 24, www.norstat.ee) (edaspidi Norstat)

Kirjeldatud isikuandmete töötlemise tingimused selgitavad, kuidas Norstat isikuandmeid kogub ja töötleb. Kui teil on andmete töötlemise üldiste põhimõtete või teie andmete töötluse kohta küsimusi, siis võtke ühendust Norstat grupi andmekaitsespetsialist, Tone Belsvikiga aadressil: dpo@norstatgroup.com

Käsitleme isikuandmeid ja informatsiooni konfidentsiaalselt. Kõiki uuringuandmeid analüüsitakse anonüümselt. Kui uuringut viib meie paneelis läbi mõni meie klient, saavad nad alati vaid anonüümsed andmed, mitte isikuandmeid.

Meie tegevus on juriidiliste nõuetega kooskõlas

Norstat töötleb ja kasutab kogutud andmeid ainult õiguslikult lubatud turu-uuringute läbiviimiseks. Töötlemise aluseks on teie poolt antud nõusolek. Kõik vastajad jäävad uuringutes anonüümseteks. Samuti järgib Norstat küsitluste läbiviimisel rahvusvahelise turu- ja arvamusuuringute organisatsiooni ESOMAR (European Society of Opinion and Market Research - www.esomar.org) kehtestatud reegleid. Kui soovite lisainfot isikuandmete kaitse osas, kirjutage palun e-kiri aadressile: support@panel.ee.

Turu-uuringud ei ole turundus

Panel.ee paneelis kogutud küsitlusandmeid kasutatakse vaid teaduslikel ja turu uurimise eesmärkidel. Teid ei kutsuta üles ostma tooteid või teenuseid, samuti ei hakka saama reklaami või muud rämpsposti oma e-postkasti. Panel.ee kaudu kogutud isikuandmeid ei anta kolmandatele osapooltele kasutamiseks ilma teie käest selleks spetsiaalselt luba küsimata.

Milliseid isikuandmeid kogume ja mis eesmärgil kasutame

Olenevalt sellest, millist informatsiooni olete meile andnud, säilitame me isikuandmeid nagu nimi, vanus, sugu, postiindeks, telefoninumber ja aadress tänava täpsusega.

Me kasutame vanuse, soo ja postiindeksi infot koos profiili informatsiooniga otsustamaks, millistesse uuringutesse teid kutsuda. Sellele infole tuginedes selgitame välja, kas kuulute konkreetse uuringu sihtrühma, et mitte kutsuda uuringutesse, millele teil ei ole võimalik vastata.

Kontaktinfot kasutame ainult uuringukutsete saatmiseks ning uuringute lõpetamise eest saadavate auhindade väljastamiseks. Samuti säilitame me infot selle kohta, millistesse uuringutesse oleme teid kutsunud ning millistele olete vastanud, et teile korrektselt punkte väljastada. Uuringutes antud vastuseid ei säilitata koos profiiliandmetega.

Informatsioon, mida me teie kohta säilitame, on toodud Panel.ee Minu profiil lehel.

Panel.ee liikmelisus ning kuidas kasutame isikuandmeid

Panel.ee liikmena annate õiguse Norstatile edastada klientidele teie poolt antud profiiliinfo ning täidetud uuringute info statistiliselt töödeldud ning anonüümsel kujul. Nime, postiindeksit, e-maili aadressi ja muid isikuandmeid, mille kaudu võiks olla võimalik isikut kindlaks teha, ei anna me oma klientidele ega kolmandatele osapooltele edasi ilma teilt selleks eelnevalt nõusolekut küsimata. Panel.ee liikmena saate valida kas ja millal uuringutele vastate.

Spetsiaalsetes sihtrühma tuvastamise eesmärgiga esitatud küsimustes antud vastuseid ei ole teil võimalik profiilis muuta. Küll on aga võimalik seda näha ja kustutada oma profiilile logides.

Me jätame endale õiguse eelnevalt ette teatamata võtta ette samme kui selgub, et teie poolt uuringutes antud vastused ei vasta kvaliteedinõuetele näiteks vastamise kestvuse, vastuste mustri vms poolest. Panel.ee liige kaotab oma punktid, kui selgub, et vastused ei vasta kvaliteedinõuetele ja neid ei ole võimalik analüüsis kasutada. Ühe inimese kohta ei ole lubatud registreerida mitut kontot või e-maili aadressi. Korduvad kontod koos neile kogunenud punktidega kustutatakse ilma ette hoiatamata.

Andmete säilitamine ning teie õigused

Teie kasutajakonto säilitakse seni, kuni olete Panel.ee liige. Kui otsustate Panel.ee liikme staatuse lõpetada, kustutatakse kõik andmed teie kohta.

Teil on õigus oma isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi võtta igal ajal. Nõusoleku tagasivõtmist tõlgendame Panel.ee liikme staatuse lõpetamisena.

Töötleme isikuandmeid anonüümsel kujul. Küsitlusankeetide saatmiseks kasutavad meie süsteemid andmefaile, mis sisaldavad isikuandmed nagu näiteks e-posti aadress. Säilitame küsitlustes antud vastuseid käesolevates isikuandmete töötlemise tingimustes kirjeldatud eesmärkidel. Kui eesmärgid on täidetud, kustutatakse automaatselt kõik isikuandmed.

Kasutajakontolt saate näha, milliseid andmeid Norstat teie kohta kogub. Kasutajakontolt saate oma andmeid muuta ning parandada.

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel support@panel.ee. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

E-posti teel esitatud andmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Tuvastame isikusamasuse ja teavitame isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse Norstati klienditoele teenuse haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Kui Norstati raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik Panel.ee funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja isikuandmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse Norstati serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Isikuandmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on Norstati töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada teenuse kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Isikuandmete edastamine Norstati volitatud töötlejatele isikuandmete töötlemiseks toimub Norstati ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Norstat kasutab andmeid vaid viisil ja eesmärkidel, mis on kirjeldatud käesolevates isikuandmete töötlemise tingimustes. Norstat peab isikuandmete kaitset väga oluliseks, kasutades andmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid. Need meetmed hõlmavad töötajate, informatsiooni, IT-infrastruktuuri, ettevõtte siseste ja avalike võrkude ja tehnika seadmete kaitset. Turvaalaste tegevuste eesmärgiks on informatsiooni kaitsmisel asjakohase taseme rakendamine, riskide maandamine ja ohtude ennetamine.

Auhinnad

Küsitlustes kogutud punktid on teil võimalik vahetada meie koostööpartnerite pakutavate kinkekaartide vastu või teha annetusi. Kinkekaartide lunastamiseks ja annetuse tegemiseks võib olla vajalik edastada koostööpartnerile vastaja ees- ja perekonnanimi (kui vastaja peab kinkekaardi saamiseks koostööpartneri juurde pöörduma) ning e-posti aadress (kui kinkekaardid edastatakse koostööpartneri vahendusel e-postiga).

Küpsiste tehnoloogia kasutamine

Küpsis on väike tekstifail, mis salvestab infot teie seadmesse. Küpsiste tehnoloogiat kasutatakse enamikel veebilehtedel, et pakkuda külastajale lisafunktsionaalsust nagu hõlpsam sisse logimine ja varasemate külastuste meelde jätmine.

Panel.ee veebilehel ja küsitlusankeetides kasutatavad küpsised

Kasutame küpsiseid veebilehe Panel.ee sisselogimise ja veebiuuringute täitmise hõlbustamise eesmärgil.

Norstati monitooringuküpsis

Kasutame monitooringuküpsiseid ainult siis, kui olete meile selleks loa andnud. Küpsiste abil kogutud info alusel saavad meie kliendid teada, millistele sihtrühmadele nende internetireklaami on näidatud ja milline on kliendi reklaamide digitaalne auditoorium. Monitooringuküpsise alusel kogutud ja klientidele edastatud info on sihtrühmade suhtes üldistatud kujul ning ei sisalda isikuandmeid. Kui olete andnud loa kasutada Norstati monitooringuküpsist, siis saate selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta, logides sisse oma kasutajakontole ning tehes vastava muudatuse kasutaja profiiliandmetes.

Kolmanda osapoole küpsised

Norstat võib veebiküsitlustes kasutada ka kolmanda osapoole küpsiseid, aga seda ainult juhul, kui olete selleks meile vastava loa andnud. Need küpsised võimaldavad töödelda teie isikuandmeid koos teie antud veebiuuringute vastustega. Norstati kliendid analüüsivad kolmanda osapoole küpsise salvestatud infot koos veebiuuringute vastustega, eesmärgiga määratleda teiega sarnaste inimeste sihtrühmi ning planeerida turunduskampaaniaid. Kolmanda osapoole küpsiseid ei kasutata teile reklaamide suunamiseks.

Kui olete andnud loa kasutada kolmanda osapoole küpsiseid mõnes konkreetses veebiuuringus ühekordselt, võite nõusolekust taganeda keelates küpsiste kasutamise oma veebilehitseja seadetes. Kui olete kolmanda osapoole küpsiste kasutamiseks nõusoleku andnud oma profiili uuendamise kaudu, saate sellise nõusoleku igal ajal tagasi võtta, logides sisse oma kasutajakontole ning tehes vastava muudatuse profiiliandmetes.

Google Analytics

Panel.ee veebilehekülg kasutab Google Analytics-it, mis on Google Inc. (Google) loodud veebianalüüsi teenus. Google Analytics kasutab küpsiseid, mis on arvutisse salvestatud tekstifailid, et aidata veebileheküljel analüüsida seda, kuidas seda lehekülge kasutatakse. Küpsiste poolt genereeritud informatsioon veebikasutuse kohta saadetakse USA-s paiknevatesse serveritesse, kus seda infot hoitakse.

Kui leheküljel on aktiveeritud IP-aadressi anonümiseerimine, lühendatakse salvestatavat IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriigi tasemele või teiste Euroopa majanduspiirkonna riigi tasemele. Ainult väga erakordsetel juhtudel saadetakse lühendamata IP-aadress USA-sse Google serverisse ning lühendatakse kohapeal. IP-aadressi anonümiseerimine on sellel veebilehel aktiivne.

Google kasutab seda informatsiooni koostöös selle veebilehe haldajaga selleks, et hinnata veebilehe kasutatavust, koostada veebilehe haldajale raporteid veebilehe aktiivsuse kohta ning pakkuda neile muid teenuseid seoses veebilehe ja interneti kasutatavusega.

Google Analytics-i abil veebilehitsejast kogutud IP-aadressi ei seostata muu infoga, mida Google omab. Te võite küpsiste kasutamisest keelduda tehes vastava muudatuse oma veebilehitseja seadete alajaotuses, kuid pöörake tähelepanu sellele, et te ei pruugi saada sellisel juhul kasutada kogu veebilehe funktsionaalsust. Tulevikus Google Analytics-i monitoorimisest loobumiseks on teil võimalik alla laadida ja installeerida Google Analytics Opt-out Browser Add-on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Google Tag Manager märgiste haldur

Google Tag Manager on Googlei teenus platvormide ja koodide haldamiseks. Tööriist ise isikuandmeid ei kogu, kuid see käivitab teisi märgiseid, mis võivad teie andmeid sisaldada. Google Tag Manager nendele andmetele ligi ei pääse. Kui blokeering teostatakse domeeni- või küpsisepõhiselt, kehtib see kõigi märgiste jaoks, mille rakendamisel on kasutatud Google Tag Manageri.

Kasutaja-ID

Panel.ee uutele liikmetele luuakse isiklik kasutaja-ID niipea, kui sisestate kontaktandmed ja nõustute  isikuandmete töötlemise tingimustega. . Kasutaja-ID all säilitatakse kõik registreerimiskirjed ja -toimingud. Kasutaja-ID kasutamine ja säilitamine võimaldab meil registreeringuid jaotada meie partnerite, kampaaniate ja reklaamide lõikes ning seega mõõta nende pikaajalist tulemuslikkust, mis omakorda aitab meil pidevalt oma teenuse kasutusmugavust suurendada. Nõustute kasutaja-ID säilitamise ja kasutamisega.

NORSTAT ja ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUS

Isikuandmete kaitse üldmäärus (General Data Protection Regulation, GDPR) on regulatsioon, millega ühtlustatakse ja tugevdatakse Euroopa Liidu kodanike isikuandmete kaitset.

GDPR seadustab palju tavakasutuses olevaid andmekaitsereegleid, mis tulenevad isikuandmete kaitsest lähtuvate süsteemide loomise aluspõhimõtetest:

// Minimeerida isikustatud andmete kogumist

// Kustutada igasugune isikustatud info, mida enam ei kasutata

// Piirata andmetele ligipääsu ja tagada andmete turvalisus

Norstat on oma süsteemid ja tööpõhimõtted GDPR reeglitega kooskõlla viinud, et oleks tagatud andmete turvalisus nii GDPRi kui äriliste nõudmiste seisukohalt.

GDPR-iga seotud detailsem info on toodud artiklites 13 ja 14. [ Norstat and GDPR]

Teie õigused

Teil on õigus näha kõiki andmeid, mida oleme Teie kohta salvestanud. Norstat esitab kogu informatsiooni, et kindlustada seaduste järgimine, aus ja läbipaistev andmete töötlemine. Informeerime Teid alati andmete kasutamise eesmärgist, kategooriast milliseid andmeid kasutatakse, kellega Teie informatsiooni jagatakse (kui tuleb ette selliseid projekte), andmete aegumisajast ja Teie õigustest seoses nende tegevustega. Andmetele ligipääs on piiratud juhul, kui see puudutab üksikute juba vastatud uuringute vastuseid. See on tingitud asjaolust, et vastused salvestatakse üldistatud kujul ja ei ole seotud Teie kasutajaga, seetõttu võtab vanade andmete välja võtmine arvestatava ajakulu. Kui nende andmete nägemine on Teie jaoks vajalik, siis palume täpsustada, milliseid andmeid Te soovite vaadata. Teil on õigus igal ajal nõusolek oma andmeid kasutada tagasi võtta, lõpetades meie juures oma liikmelisuse. Kui soovite seda teha, siis on see võimalik meie veebilehel "Minu andmed" all või kontakteerudes meie kasutajatoega).

Meist ja privaatsuspoliitikast

Privaatsuspoliitika selgitab, kuidas Norstat kogub ja töötleb Teie andmeid. Kui Teil on lisaküsimusi Teie andmete ja nende käsitlemise kohta, on peamiseks kontaktisikuks meie andmekaitse spetsialist, Tone Belsvik (e-posti aadress: dpo@norstatgroup.com).

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub Norstat klienditoe vahendusel (support@panel.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).